SE-VTS

SE-VTS - SILA 450C

 

“Tore Sigurd” är vårt nyaste till­skott till flyg­plans­flot­tan, inskaf­fat 2016. Det är ett hög­vingat flyg­plan, byggt helt i lättme­tall och med myc­ket bra och sta­bila fly­ge­gen­ska­per. Flyg­pla­net har en modern och bräns­lesnål fyrtaktsmotor på 100 häst­kraf­ter för en topp­fart på över 220 km/h.

 

C-versionen av SILA 450 är en så kal­lad “Cru­i­ser”, främst avsedd för bekväma lång­di­stans­flyg­ningar, med två styc­ken 45-liters ving­tan­kar för en max­i­mal distans på över 100 mil.

 

Flyg­pla­net har en rym­lig, ljus och upp­värmd cock­pit med digi­tal instru­ment­pa­nel (så kal­lad EFIS) med inbyggd GPS-baserad navi­ga­tions­ut­rust­ning, två sitt­plat­ser i dub­bel­kom­mando (pilot och pas­sa­ge­rare) och plats för 20 kg bagage. Pla­net är dess­utom utrus­tat med ett kom­plett rädd­nings­sy­stem (en fall­skärm för hela flygplanet).

 

Utbild­ning av nya ele­ver sker normalt med detta flyg­plan, samt dess tvil­ling, SE-VSL.

 

Detta flygplan är registrerat för ett så kallat "landningskort", vilket innebär att planet kan få starta och landa på vissa av Swedavias större flygplatser (t ex Landvetter) utan att piloten debiteras startavgiften på ett par hundra kronor.

 

 

Tillverkare: Aero-East-Europe

Flyg­hand­bok: SILA 450 C

Tek­niska spe­ci­fi­ka­tio­ner: SILA 450 C

MGL Avio­nics Odys­sey EFIS user manual

 

 

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook