Klubbinformation

Medlemskap

 

Med­lem­skap i Borås Ult­ralätt Flyg­klubb är öppet för alla som vill lära sig att flyga eller på ide­ella grun­der vara med och utveckla den ult­ralätta flyg­spor­ten genom klub­bens verk­sam­het. För med­lems­av­gif­ten, se lis­tan nedan.

 

 

Aktiviteter

 

Ett par gånger per år har vi möte i klubb­hu­set. Oftast för­sö­ker vi ordna träf­far med mer orga­ni­se­rade inslag i form av före­drag, ibland med inbjudna gäs­ter, t ex meteorolog eller flygledare. Vi brukar även ordna andra aktiviteter då klubbens medlemmar kan träffas och umgås, t ex grillkvällar, fly-ins, spaka-själv-dagar, tvätt-och-vax-dagar och gemensamma flygningar till andra orter.

 

 

Gemensam flygning

Full­be­ta­lande med­lem: 1.650 kr/år

 

  • Med­lem­skap i Borås Ult­ralätt Flyg­klubb (BUFK)

 

  • Med­lem­skap i Kung­liga Svenska Aero­klub­ben (KSAK), huvud­or­ga­ni­sa­tion för klubb­flyg i Sverige

 

  • Med­lem­skap i Motor­flyg­för­bun­det, sek­tion inom KSAK som skö­ter UL-frågor, lärar­ut­bild­ning m.m.

 

  • Med­lem­skap i Flyg­sport­för­bun­det som har hand om täv­lingar m.m. En viss för­säk­ring ingår.

 

 

Gäst­med­lem: 1.000 kr/år

 

  • Gäst­med­lem beta­lar enbart avgif­ten till BUFK och för­ut­sätts betala avgif­ter till KSAK/KSAK-M genom annan klubb.

 

 

Stöd­jande med­lem: 500 kr/år

 

  • Kan vara per­son eller före­tag som vill bidra till verksamheten.

 

 

När avgif­ten är betald via BG 914‑6358 erhålls ett med­lems­num­mer från kas­sö­ren som kvitto på med­lems­skapet. Vid inbetalning, glöm inte att ange namn, adress och e-post!

 

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook