Lär dig att flyga
Pilot

Lär dig att flyga!

 

Borås Ult­ralätt Flyg­klubb har mer än tret­tio års erfa­ren­het av att utbilda nya pilo­ter — allt från abso­luta novi­ser som ald­rig sut­tit i ett flyg­plan förut, till per­so­ner som sedan tidi­gare har haft andra for­mer av flyg­cer­ti­fi­kat. Vi har stän­digt ett antal ele­ver i olika sta­dier av utbildning.

 

Vi föl­jer en strikt fast­ställd läro­plan för att se till att ele­verna lär sig att flyga säkert och tryggt och kan behärska alla situ­a­tio­ner som kan före­komma under en flyg­ning. Vi läg­ger myc­ket stor tyngd­punkt vid just säker­he­ten — ult­ralätt flyg­ning är inte på något sätt far­li­gare än van­lig pri­vat­flyg­ning med nor­mal­klas­sade flyg­plan om man ser till att följa regel­sy­ste­met och sina egna begränsningar.

 

Utbild­ningen består dels av en teo­re­tisk del, och dels av en prak­tisk del. För att få börja med den prak­tiska utbild­ningen, dvs att flyga med lärare, måste man först ha ett elev­till­stånd.

 

Totalt tar utbild­ningen från den första teo­ri­lek­tio­nen till cer­ti­fi­ka­tet i han­den unge­fär nio måna­der, men stora skill­na­der finns givet­vis, bero­ende på t ex hur myc­ket tid du kan avsätta för flyglektionerna.

 

Utsikt från förarplatsen

Man kan börja ta flyg­lek­tio­ner när man är 16 år. Nor­malt ska man vara 18 år för att få sitt cer­ti­fi­kat, men det går att få dis­pens vid fyllda 17 år. Ytter­li­gare infor­ma­tion finns på Trans­port­sty­rel­sens webb­plats under Luft­fart.

 

Det första ste­get är att ringa eller maila kursledaren för teoriutbildningen på klubben.

 

Du kan även kon­takta någon av våra flyglä­rare för en provlektion.

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook