Elevtillstånd

Elevtillstånd

 

Innan du kan börja med den prak­tiska utbild­ningen måste du först skaffa ett elev­till­stånd. För att kunna ansöka om elev­till­stånd behövs följande:

 

  • Ifylld blan­kett “Ansö­kan om elevtillstånd”

 

  • Medi­cinskt intyg - fås via flygläkare

 

  • För utländska med­bor­gare även Personbevis

 

 

Ansökan om elevtillstånd

 

Blan­ket­ten kan häm­tas direkt från Trans­port­sty­rel­sen. Där kan du också läsa mer om vad som gäller.

 

Skicka sedan in ansö­kan till någon av adres­serna som står på blan­ket­ten (e-post eller van­lig post).

Ansökan om elevtillstånd

Medicinskt intyg

 

Det finns vissa grund­läg­gande medi­cinska krav för att få flyga, men är man fullt frisk, så är det säl­lan något pro­blem med att klara kraven.

 

Beställ tid hos en flyglä­kare för under­sök­ning för läka­rin­tyg (minst klass LAPL). Du kan söka god­kända flyglä­kare hos Trans­port­sty­rel­sen.

 

Flyglä­ka­ren skic­kar sitt utlå­tande direkt till Trans­port­sty­rel­sen via ett online-baserat system. Kom ihåg att om du använ­der glas­ö­gon eller lin­ser (även läs­glas­ö­gon), så behö­ver du begära att få ut ett glas­ö­gonre­cept från din opti­ker att ta med till läkarundersökningen.

 

 

Personbevis

 

Utländska med­bor­gare folk­bok­förda i Sve­rige behö­ver bifoga ett Per­son­be­vis. Per­son­be­vi­set kan bestäl­las från Skat­te­ver­ket. För svenska med­bor­gare behö­ver detta inte göras.

 

 

Utdrag ut misstanke- och belastningsregistret

 

Tidi­gare behövde man begära en per­sonut­red­ning via Poli­sen. Detta behö­ver man inte längre göra, utan det han­te­ras direkt av Transportstyrelsen.

 

Tänk på att hand­lägg­nings­ti­den för ett elev­till­stånd kan vara flera vec­kor. Du kan även behöva vänta på att få en tid hos en flyglä­kare. Se till att ordna med det medi­cinska inty­get och skicka in papprena så fort du kan för att kunna ta vara på det vackra flygvädret!

 

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook