Debiteringssystem

Debiteringssystem

 

Förutom medlemsavgiften betalar alla flygande medlemmar en årlig flygavgift på 1.500 kronor för att täcka de fasta kostnaderna för t ex försäkring av flygplanen.

 

För att få tillgång till klubbens flygplan, måste man ha till­de­lats ett flyg­konto. Sal­dot på flyg­kon­tot han­te­ras indi­vi­du­ellt av med­lem­men, men det ska all­tid fin­nas pengar på kon­tot före flyg­ning. Det kan vara enklast att betala in ett större belopp i för­skott för att ha till­godo för kom­mande flygningar.

 

När flygningen är genomförd, bokför man sin flygtur i ett web-baserat verktyg (myWebLog), varvid kostnaden dras av från flygkontot.

Vinterflygning

Tim­pri­set för klub­bens flyg­plan inne­fat­tar allt bränsle, dvs man beta­lar inte extra för att tanka. Man betalar endast för flygtid, dvs om man flyger till en annan ort, betalar man inte för tiden som flygplanet står på marken.

 

Det finns tre sätt att betala för flygningen:

 

 

Rak betalning

 

Detta alternativ innebär att man betalar för sin flygning, timme för timme. En flygtimme kostar då 1.100 kronor. Inga andra kostnader tillkommer. Detta alternativ kan vara enklast för medlemmar som endast flyger ett fåtal timmar per år.

 

 

Abon­ne­mang

 

Det andra alternativet är att man betalar en fast årlig abonnemangsavgift på 3.000 kronor i början av varje säsong. En flygtimme kostar då endast 600 kronor, vilket gör att detta alternativ kan vara lämpligt för medlemmar som flyger runt 10-12 timmar per år.

 

 

Med­lemslån

 

Det tredje alternativet är att låna ut 30.000 kronor till klubben som ett räntefritt medlemslån. Lånet löper med en upp­säg­nings­tid av 6 måna­der. Medlemmar med lån betalar endast 600 kronor per flygtimme. För medlemmar som flyger mer än 10-12 timmar per år innebär detta alternativ en rejäl sänk­ning i flyg­kost­nad — prata med kas­sö­ren om detta!

 

 

Övriga tillägg under skolning

 

Under skolning tillkommer lärarar­vode på 350 kr per lektion, samt ett tillägg på 150 kronor per flygtimme. Detta kompenseras till en viss del genom en ben­sin­skat­te­re­duk­tion med 60 kronor i timmen.

 

 

Startavgifter

 

Vissa större flygplatser (t ex Landvetter) tar ut en startavgift på ett par hundra kronor vid landning och start därifrån. Det är i så fall piloten som debiteras denna avgift. Ett av våra flygplan (SE-VTS) har ett så kallat "landningskort", så att denna startavgift är förbetald. Om du vill flyga till en av dessa flygplatser, så kan du med fördel boka detta flygplan för att slippa startavgiften.

 

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook