Hem

 

Välkommen till Borås Ultralätt Flygklubb!

 

Den huvud­sak­liga verk­sam­he­ten för Borås Ult­ralätt Flyg­klubb (BUFK) är att ge med­lem­marna bästa möj­lig­het till att flyga ult­ralätta (UL) flyg­plan men även att bedriva utbild­ning med både grund­skol­ning och fort­bild­ning, bidra till UL-flygets utveck­ling samt verka för en god gemen­skap mel­lan med­lem­mar och övriga flyg­klub­bar på flygplatsen.

 

Klubb­hu­set vid Borås Flyg­plats är sam­lings­punk­ten och ger kon­ti­nu­i­te­ten åt verk­sam­he­ten. Klub­ben är också del­ak­tig i värd­ska­pet på flyg­plat­sen och för kon­tak­ten med andra klub­bar och orga­ni­sa­tio­ner.

 

Vi finns också på Facebook.

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook